REKLAMAČNÝ PORIADOK

Platný od 15. februára 2021

Reklamačný formulár 

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných Obchodných Podmienok spoločnosti RM Trading Partners s.r.o., so sídlom: Seredská 255C, 917 05 Trnava-Modranka, IČO: 36257524, zapísanej v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka: 14497/T, zastúpenej: Marek Rakús (konateľ), e-mail: info@rmtrading.sk

Na fyzické osoby - spotrebiteľov, ktoré nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, sa vzťahuje štandardná záruka vyplývajúca zo zákona (napr. lehota 24 mesiacov na nový tovar, 12 mesiacov na použitý tovar). V prípade kávy, čajov a iného spotrebného tovaru sa záruka skracuje do dátumu vyznačeného na obale tovaru. Ako doklad o záruke slúži spotrebiteľovi daňový doklad - faktúra alebo záručný list. U podnikateľov je lehota na uplatnenie práva z vadného plnenia upravená v osobitnej zmluve.

Spotrebiteľ je povinný skontrolovať zásielku spolu s dopravcom pri jej dodaní. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí (napr. nesedí počet balíkov, krabica je poškodená, zásielka je neúplná a.i.) nemusí spotrebiteľ takúto zásielku od dopravcu prevziať. Ak sa spotrebiteľ rozhodne zásielku napriek nezrovnalostiam prevziať, je povinný spísať s dopravcom protokol, v ktorom sa uvedie druh poškodenia. Rovnako má spotrebiteľ povinnosť oznámiť zistené nezrovnalosti spoločnosti RM Trading Partners e-mailom na: info@rmtrading.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti uvedenú vyššie.

V prípade zistenia vady výrobku je spotrebiteľ povinný uplatniť si reklamáciu bezodkladne, pričom výrobok nesmie ďalej nepoužívať. Reklamáciu si môže uplatniť na adrese sídla spoločnosti RM Trading Partners s.r.o., Seredská 255C, 917 05 Trnava-Modranka. Ak je v záručnom liste uvedený autorizovaný servis, môže si spotrebiteľ uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servise. Ak to charakter výrobku umožňuje, spotrebiteľ výrobok odovzdá pri uplatnení reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu, kupujúci môže pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie vady na mieste, kde sa výrobok nachádza alebo si s predávajúcim dohodnúť spôsob prepravy výrobku.

Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie. Spoločnosť RM Trading partners s.r.o. má právo zamietnuť úhradu takýchto nákladov, ak sa preukáže že neboli vynaložené skutočne alebo účelne. Pri uplatnení reklamácie je potrebné doložiť doklad o kúpe a/alebo záručný list (v prípade, ak bol spotrebiteľovi vydaný), kompletné príslušenstvo, ďalej je potrebné výrobok vyčistiť, vyprázdniť všetky nádžky na vodu a zásobníky na kávu. V prípade prepravy výrobku je nutné zabezpečiť jeho zabalenie tak, aby sa počas prepravy nepoškodil.

Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. e-mailom alebo vyplnením reklamačného formulára na webe), potvrdenie o uplatnení reklamácie mu bude doručené ihneď po zaznamenaní reklamácie v našom systéme, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nebude doručovať v prípade, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade výrobkov, ktoré vyžadujú odbornú inštaláciu od výrobcu alebo v prípade neodborného zásahu (napr. nevhodná kvalita vody, nesprávny typ filtra, mechanické poškodenia výrobku, spálené časti výrobku a.i.) sa spotrebiteľ vystavuje riziku zamietnutia reklamácie. V prípade zistenia, že výrobok nebol nainštalovaný v súlade s odporúčaniami výrobcu alebo v prípade poškodenia spôsobeného neodborným zásahom, bude oprava spotrebiteľovi spoplatnená v súlade s akuálnym cenníkom autorizovaného servisu.  O cene, rozsahu a dobe opravy bude spotrebiteľ vopred informovaný, pričom táto doba sa nezapočítava do lehoty na uplatnenie reklamácie. Platené opravy budú vykonané len v prípade súhlasu spotrebiteľa, prípadne na základe uzatvorenia servisnej zmluvy. Spotrebiteľ berie na vedomie, že spoločnosť RM Trading Partners s.r.o. nerealizuje uvedené opravy ale ich len sprostredkúva a teda za ne nenesie zodpovednosť.

Ak nie je dohodnuté inak, spôsob vybavenia reklamácie navrhuje spotrebiteľ. Spotrebiteľ má právo na vybavenie reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní odo dňa kedy si reklamáciu uplatnil. Doba trvania reklamácie začína plynúť naledujúci deň po jej uplatnení spotrebiteľom. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na posúdenie chyby, prípadne doba potrebná na jej odstránenie. Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie len v prípade, že bola reklamácia oprávnená.

Reklamácie uplatnené do 6 mesiacov od kúpy výrobku budú zamietnuté iba na základe odborného posúdenia, pričom spotrebiteľovi bude poskytnutá kópia takéhoto odborného posúdenia. Ak si spotrebiteľ reklamáciu uplatnil po 6 mesiacoch od kúpy výrobku a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie sa uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (napr. súdny znalec, autorizovaný servis a.i.). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže si reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spoločnosť RM Trading Partners s.r.o., ktorá je povinná spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z našich činností ako predávajúceho (napr. ochrana spotrebiteľa) je Slovenská obchodná inšpekcia pre Trnavský kraj, webové sídlo: www.soi.sk

Pri riešení cezhraničných reklamácií a sporov máte právo sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, Mlynské nivy 4924/44A, 82715 Bratislava, webové sídlo: https://esc-sr.sk/