VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

Platné od 15. februára 2021

VŠEOBECNÉ USTANOVENIA

Prevádzkovateľom webovej stránky umiestnenej na doméne www.egoroaster.com (ďalej ako “RM Trading Partners”, “my”, “naše” alebo “web”) je spoločnosť: RM Trading Partners s.r.o., sídlo: Seredská 255C, 917 05 Trnava-Modranka, IČO: 36257524, zapísaná v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka: 14497/T, zastúpená: Marek Rakús (konateľ), e-mail: gdpr@rmtrading.sk .

Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len “VOP”) sa riadia slovenským právom a upravujú v súlade s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán. Je vašou povinnosťou oboznámiť sa s nimi a v prípade akýchkoľvek nejasností alebo otázok (týkajúcich sa VOP, Podmienok používania nášho webu alebo toho, ako pracúvame vaše osobné údaje) nás kontaktovať.

Tieto VOP sa vzťahujú najmä na fyzické osoby - spotrebiteľov, ktoré nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti. Právne vzťahy s podnikateľmi sú upravené osobitnou zmluvou.

Naše služby poskytujeme klientom na základe zmluvy uzatvorenej v súlade s VOP a s príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka v platnom znení. Poskytujeme služby najmä, ale nie len, podnikateľským subjektom, iným ako podnikateľským subjektom a/alebo akýmkoľvek osobám starším ako 18 rokov, ktoré navštívia a/alebo používajú našu webovú stránku a majú prístup na internet.

Naša webová stránka je verejné internetové médium dostupné pre každého používateľa. Vašou návštevou a ďalším používaním tohto webu potvrdzujete, že ste boli oboznámení s VOP a so Zásadami spracúvania osobných údajov, a že s nimi súhlasíte.

Sme oprávnení tieto VOP kedykoľvek meniť alebo upravovať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho ich znenia. Aktuálna verzia je zverejnená na našej webovej stránke a zároveň je dostupná k nahliadnutiu na adrese sídla našej spoločnosti.

Prezentácia služieb na našom webe nepredstavuje právne záväznú ponuku, ale nezáväzný online katalóg. Pre objednanie služby je potrebné vyplniť online objednávkový formulár na našom webe. Kliknutím na ikonu “dokončenie platby" si záväzne objednávate vami zvolený tovar alebo službu. Pred zaslaním objednávky je potrebné skontrolovať, a v prípade potreby zmeniť vami zadané údaje. Potvrdenie o prijatí objednávky vám vystavíme okamžite. Vaša objednávka bude akceptovaná až po zaslaním potvrdzujúceho e-mailu.

Náš web obsahuje informácie o ponúkaných službách, a to vrátane cien jednotlivých druhov služieb. Ceny sú uvedené s DPH, v mene euro a zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú zobrazované na našom webe. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť uzavrieť zmluvu za individuálne zjednaných podmienok.

Cenu za služby môžete uhradiť pomocou platobných brán GoPay a WebPay, čo sú technické riešenia umožňujúce bezpečné platby na internete. V prípade záujmu o bližšie informácie sa prosím obráťte priamo na poskytovateľa príslušnej platobnej brány. Nepožadujeme od vás zálohu ani inú podobnú platbu. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecnými záväznými predpismi, bude vám vystavený daňový doklad - faktúra, ktorý zasielame v elektronickej podobe na vami zadanú e-mailovú adresu.

UZATVORENIE ZMLUVY NA DIAĽKU

Zmluvy uzavreté na diaľku, t.j. výlučne prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. web, elektronická pošta, telefón, ponukový katalóg a.i.) sa vzťahujú na spotrebiteľ - fyzickú osobu, ktorá nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Na nákup tovarov alebo služieb v rámci podnikateľskej činnosti sa uplatňujú podmienky osobitnej zmluvy stanovené podľa obchodného zákonníka.

Pri uzatvorení zmluvy na diaľku má spotrebiteľ právo na vystavenie potvrdenia o uzavretí zmluvy bezodkladne po jej uzavretí, alebo najneskôr pri dodaní tovaru na trvalom nosiči.

PRÁVO NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY UZATVORENEJ NA DIAĽKU

V súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa máte právo na odstúpenie od zmluvy uzatvorenej na diaľku alebo mimo našich prevádzkových priestorov a to bez uvedenia dôvodu v lehote 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy o poskytnutí služby. Lehota sa považuje za dodržanú ak nám bude oznámenie doručené najneskôr v posledný deň lehoty na odstúpenie od zmluvy.

Ak si chcete uplatniť toto právo, môžete tak urobiť písomne na adrese našej spoločnosti uvedenej vyššie  alebo e-mailom na info@rmtrading.sk

Po odstúpení od zmluvy vám budú vrátené všetky uhradené platby bez zbytočného odkladu, no najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia vášho rozhodnutia. Úhradu uskutočníme rovnakým spôsobom, aký ste použili na platbu za službu, ak sme sa nedohodli inak. Za túto úhradu vám nebudeme účtovať žiadne poplatky.

Formulár na odstúpenie od zmluvy

REKLAMAČNÝ PORIADOK

Tento reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou VOP spoločnosti RM Trading Partners s.r.o., so sídlom: Seredská 255C, 917 05 Trnava-Modranka, IČO: 36257524, zapísanej v obchodnom registri: Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka: 14497/T, zastúpenej: Marek Rakús (konateľ), e-mail: info@rmtrading.sk

Na fyzické osoby - spotrebiteľov, ktoré nekonajú v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti, sa vzťahuje štandardná záruka vyplývajúca zo zákona (napr. lehota 24 mesiacov na nový tovar, 12 mesiacov na použitý tovar). V prípade kávy, čajov a iného spotrebného tovaru sa záruka skracuje do dátumu vyznačeného na obale tovaru. Ako doklad o záruke slúži spotrebiteľovi daňový doklad - faktúra alebo záručný list. U podnikateľov je lehota na uplatnenie práva z vadného plnenia upravená v osobitnej zmluve.

Spotrebiteľ je povinný skontrolovať zásielku spolu s dopravcom pri jej dodaní. V prípade akýchkoľvek nezrovnalostí (napr. nesedí počet balíkov, krabica je poškodená, zásielka je neúplná a.i.) nemusí spotrebiteľ takúto zásielku od dopravcu prevziať. Ak sa spotrebiteľ rozhodne zásielku napriek nezrovnalostiam prevziať, je povinný spísať s dopravcom protokol, v ktorom sa uvedie druh poškodenia. Rovnako má spotrebiteľ povinnosť oznámiť zistené nezrovnalosti spoločnosti RM Trading Partners e-mailom na: info@rmtrading.sk alebo poštou na adresu sídla spoločnosti uvedenú vyššie.

V prípade zistenia vady výrobku je spotrebiteľ povinný uplatniť si reklamáciu bezodkladne, pričom výrobok nesmie ďalej nepoužívať. Reklamáciu si môže uplatniť na adrese sídla spoločnosti RM Trading Partners s.r.o., Seredská 255C, 917 05 Trnava-Modranka. Ak je v záručnom liste uvedený autorizovaný servis, môže si spotrebiteľ uplatniť reklamáciu priamo v autorizovanom servise. Ak to charakter výrobku umožňuje, spotrebiteľ výrobok odovzdá pri uplatnení reklamácie. Ak povaha výrobku neumožňuje doručiť výrobok predávajúcemu, kupujúci môže pri uplatnení reklamácie požadovať odstránenie vady na mieste, kde sa výrobok nachádza alebo si s predávajúcim dohodnúť spôsob prepravy výrobku.

Spotrebiteľ má právo na úhradu nevyhnutných nákladov, ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením reklamácie. Spoločnosť RM Trading partners s.r.o. má právo zamietnuť úhradu takýchto nákladov, ak sa preukáže že neboli vynaložené skutočne alebo účelne. Pri uplatnení reklamácie je potrebné doložiť doklad o kúpe a/alebo záručný list (v prípade, ak bol spotrebiteľovi vydaný), kompletné príslušenstvo, ďalej je potrebné výrobok vyčistiť, vyprázdniť všetky nádržky na vodu a zásobníky na kávu. V prípade prepravy výrobku je nutné zabezpečiť jeho zabalenie tak, aby sa počas prepravy nepoškodil.

Ak si spotrebiteľ uplatnil reklamáciu prostredníctvom prostriedkov diaľkovej komunikácie (napr. e-mailom alebo vyplnením reklamačného formulára na webe), potvrdenie o uplatnení reklamácie mu bude doručené ihneď po zaznamenaní reklamácie v našom systéme, najneskôr však spolu s dokladom o vybavení reklamácie. Potvrdenie o uplatnení reklamácie sa nebude doručovať v prípade, ak má spotrebiteľ možnosť preukázať uplatnenie reklamácie iným spôsobom.

V prípade výrobkov, ktoré vyžadujú odbornú inštaláciu od výrobcu alebo v prípade neodborného zásahu (napr. nevhodná kvalita vody, nesprávny typ filtra, mechanické poškodenia výrobku, spálené časti výrobku a.i.) sa spotrebiteľ vystavuje riziku zamietnutia reklamácie. V prípade zistenia, že výrobok nebol nainštalovaný v súlade s odporúčaniami výrobcu alebo v prípade poškodenia spôsobeného neodborným zásahom, bude oprava spotrebiteľovi spoplatnená v súlade s aktuálnym cenníkom autorizovaného servisu.  O cene, rozsahu a dobe opravy bude spotrebiteľ vopred informovaný, pričom táto doba sa nezapočítava do lehoty na uplatnenie reklamácie. Platené opravy budú vykonané len v prípade súhlasu spotrebiteľa, prípadne na základe uzatvorenia servisnej zmluvy. Spotrebiteľ berie na vedomie, že spoločnosť RM Trading Partners s.r.o. nerealizuje uvedené opravy ale ich len sprostredkúva a teda za ne nenesie zodpovednosť.

Ak nie je dohodnuté inak, spôsob vybavenia reklamácie navrhuje spotrebiteľ. Spotrebiteľ má právo na vybavenie reklamácie bez zbytočného odkladu, najneskôr však v lehote do 30 dní odo dňa kedy si reklamáciu uplatnil. Doba trvania reklamácie začína plynúť nasledujúci deň po jej uplatnení spotrebiteľom. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba potrebná na posúdenie chyby, prípadne doba potrebná na jej odstránenie. Záručná doba sa predlžuje o dobu trvania reklamácie len v prípade, že bola reklamácia oprávnená.

Reklamácie uplatnené do 6 mesiacov od kúpy výrobku budú zamietnuté iba na základe odborného posúdenia, pričom spotrebiteľovi bude poskytnutá kópia takéhoto odborného posúdenia. Ak si spotrebiteľ reklamáciu uplatnil po 6 mesiacoch od kúpy výrobku a predávajúci ju zamietol, je povinný v doklade o vybavení reklamácie sa uvedie, komu môže spotrebiteľ zaslať výrobok na odborné posúdenie (napr. súdny znalec, autorizovaný servis a.i.). Ak bude odborný posudok v prospech spotrebiteľa, môže si reklamáciu uplatniť znova. Znova uplatnenú reklamáciu nemožno zamietnuť. Náklady odborného posúdenia ako aj všetky ostatné súvisiace účelne vynaložené náklady znáša spoločnosť RM Trading Partners s.r.o., ktorá je povinná spotrebiteľovi uhradiť do 14 dní odo dňa znova uplatnenia reklamácie všetky náklady vynaložené na odborné posúdenie, ako aj všetky ďalšie súvisiace náklady.

OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spoločnosť RM Trading Partners s.r.o., so sídlom: Seredská 255C, 917 05 Trnava-Modranka, IČO: 36257524, zastúpená: Marek Rakús (konateľ), e-mail: gdpr@rmtrading.sk, (ďalej len ako “prevádzkovateľ”, “náš” alebo “my”) spracúva vaše osobné údaje v súlade s Nariadením EP a Rady (EÚ) 2018/679 z 24. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len “Nariadenie”); so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov; so zákonom č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách; so zákonom č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi a normami (ďalej len “Zákon”).

Osobné údaje týkajúce sa osôb mladších ako 18 rokov nespracúvame. Ak máte vedomosť o spracúvaní takéhoto typu osobných údajov od osôb mladších ako 18 rokov, prosím kontaktujte nás e-mailom: gdpr@rmtrading.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti uvedenej vyššie.

Ak nás kontaktujete prostredníctvom údajov zverejnených na našej webovej stránke, máte povinnosť uvádzať osobné údaje správne a pravdivo a bez zbytočného odkladu nás informovať (písomne alebo elektronicky) o ich zmene. Urobiť tak môžete e-mailom: gdpr@rmtrading.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti uvedenej vyššie.  Osobné údaje, ktoré nie sú úplné, relevantné alebo ktoré boli zaslané omylom ďalej nespracúvame.

Pri spracúvaní osobných údajov dodržiavame príslušné ustanovenia Nariadenia a všeobecne záväzných právnych predpisov a noriem. Iným subjektom sprístupníme osobné údaje len v prípadoch, kedy to umožňuje zákon. Vykonávame všetky potrebné bezpečnostné, technické a organizačné opatrenia, aby sme chránili osobné údaje, ktoré spracúvame. Databázu obsahujúcu osobné údaje (písomné a/alebo elektronické) chránime pred jej poškodením, zničením, stratou alebo zneužitím. Elektronické údaje uchovávame v chránenej databáze na vlastnom serveri a/alebo na serveroch, ktoré sú pre nás vyhradené.

Osobné údaje, ktoré nám poskytujete, spracúvame na účely uzavretia kúpnej zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia, priameho marketingu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, propagácie podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, vytvorenie užívateľského profilu podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia spotrebiteľskej súťaže podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, prevádzkovania profilov na sociálnych sieťach podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, vedenia agendy práv dotknutých osôb podľa čl. 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia. 

Za dotknutú osobu sa považuje návštevník nášho webu; zákazník, ktorý si u nás zakúpil tovar alebo objednal službu; osoba odoberajúca náš newsletter; osoba, ktorá vyjadrila súhlas so zasielaním marketingovej komunikácie, účasťou vo vernostnom programe alebo spotrebiteľskej súťaži; osoba, ktorú prevádzkovateľ pozval na kurz ako školiteľa alebo VIP hosťa. 

Na vyššie uvedené účely spracúvame najmä údaje potrebné na vypracovanie cenovej ponuky, zakúpenie a dodanie tovaru alebo služby; plnenie povinností, ktoré nám vyplývajú zo zmluvy alebo na základe predzmluvných vzťahov; registráciu a vytvorenie užívateľského profilu; účasť v spotrebiteľskej súťaži; fotografie a videá zverejnené na našich profiloch na sociálnych sieťach. V závislosti od toho, akým spôsobom sú poskytované výhody plynúce z vernostného programu a v závislosti od účasti vo vernostnom programe, môžeme spracúvať na tento účel aj iné ako kontaktné údaje. Zoznam spracúvaných údajov na účely spotrebiteľskej súťaže závisí od podmienok súťaže. Okruh týchto údajov je uverejnený v štatúte konkrétnej spotrebiteľskej súťaže. V prípade ak nám poskytujte osobné údaje tretích osôb (napr. za účelom kúpy darčeka), máme za to, že vám tieto osoby poskytli na tento účel svoj súhlas. Spracúvanie takto získaných údajov je naším oprávneným záujmom na účely plnenia zmluvy voči predmetnej tretej osobe.

Ak ste nám udelili súhlas podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia, spracúvame vaše údaje za účelom networkingu a zdieľania týchto údajov s ostatnými účastníkmi počas konania kurzu alebo zasielania newslettra ohľadom propagácie našich budúcich ponúk. Môžeme spracúvať aj osobné údaje získané od tretích strán (napr. zdieľaním marketingových materiálov s inými osobami). Ak ste nám poskytli takéto osobné údaje, berieme na vedomie, že máte súhlas danej osoby.

V odôvodnených prípadoch môžu byť príjemcami častí osobných údajov súdy, orgány činné v trestnom konaní, daňové úrady pri plnení svojich zákonných povinností alebo štátne a iné orgány, ktoré vykonávajú dohľad, resp. riešia spory, alebo vydávajú rozhodnutia.

Sprostredkovatelia, ktorých sme si najali za účelom poskytovania služieb (napr. prevádzkovanie nášho webu, poskytovanie softvérového vybavenia, údržba a správa serverov, poskytovanie cloudových služieb, technická a IT podpora, doručovateľské spoločnosti, marketingové účely, správu sociálnych sietí, mzdové a účtovné služby, advokáti, audítori, a.i.) a ktorým budú sprístupnené údaje v rozsahu potrebnom na dané účely.

Za účelom riadneho poskytovania našich služieb alebo našej propagácie môžeme poveriť nami vybraných sprostredkovateľov spracúvaním vašich osobných údajov. V takomto prípade vás žiadame aby ste sa informovali o spôsobe akým sú vaše osobné údaje spracúvané priamo na adrese webového sídla príslušného sprostredkovateľa.

Prenos osobných údajov do tretej krajiny, alebo medzinárodnej organizácii, vrátane následných prenosov osobných údajov z predmetnej tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie alebo od predmetnej medzinárodnej organizácie do inej tretej krajiny uskutočňujeme za prijatia vhodných bezpečnostných a technických opatrení a v súlade s príslušnými pravidlami a normami.

Doba uchovávania osobných údajov závisí od účelu, na ktorý osobné údaje spracúvame. Vo všeobecnosti tieto lehoty vyplývajú z právnych predpisov alebo z našich interných predpisov. Kontaktné údaje potrebné na registráciu a účasť na kurze budú vymazané po skončení kurzu. V prípade udelenia vášho súhlasu, budú tieto údaje použité na následný networking. Kontaktné údaje, ktoré nám poskytnete za účelom registrácie na kurze, ale ktoré nebudú smerovať k zakúpeniu daného kurzu, budú uchovávané po dobu 30 dní od dňa, kedy ste nám tieto údaje poskytli a následne budú vymazané. Fotografie a videá budú publikované po dobu dvoch rokov od dátumu konania posledného podujatia a následne budú vymazané. V prípade, že odvoláte svoj súhlas, budú takéto fotografie a videá vymazané v čo najkratšom čase po obdržaní takejto žiadosti, najneskôr však do 30 dní od jej doručenia. Ako prevádzkovateľ máme povinnosť informovať o vašej žiadosti o výmaz aj spoločnosti, ktorým sme vaše údaje poskytli, ak sa to neukáže ako nemožné alebo si to nevyžaduje neprimerané úsilie. Pre lepšiu kontrolu vás žiadame aby ste zvážili možnosť požiadať o odstránenie takýchto údajov priamo tieto spoločnosti.

V súlade s platnou legislatívou máte ako dotknutá osoba právo na prístup k osobným údajom, ktoré sa vás týkajú a požadovať ich kópiu; právo na opravu osobných údajov; na obmedzenie spracúvania; právo na výmaz (“zabudnutie”) vašich údajov počas celej doby spracúvania. V prípade, ak je spracúvanie vykonávané na právnom základe ‘oprávnený záujem’ podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia, máte právo kedykoľvek namietať proti takémuto spracúvaniu, rovnako máte právo namietať proti spracúvaniu na účely priameho marketingu.

Ak je spracúvanie údajov založené na vašom súhlase, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať, čo však nebude mať vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. Ak si želáte uplatniť niektoré z vyššie uvedených práv alebo odvolať svoj súhlas, kontaktujte nás písomne na adrese našej spoločnosti alebo e-mailom na gdpr@rmtrading.sk .Vaša žiadosť týkajúca sa uplatnenia ktoréhokoľvek z vyššie uvedených práv alebo odvolania súhlasu bude spracovaná bez zdržania najneskôr však do 30 dní odo dňa jej doručenia prevádzkovateľovi.

V prípade žiadosti o výmaz, je prevádzkovateľ oprávnený takúto žiadosť vopred preskúmať a posúdiť. Ak bude takáto žiadosť prevádzkovateľom uznaná ako relevantná, budú vaše údaje vymazané do 30 dní od jej podania, resp. doručenia. Žiadame vás aby ste vašu žiadosť o výmaz dôkladne zvážili, nakoľko takáto akcia je neodvratná a budú pri nej vymazané všetky vaše kontakty.

V prípade odvolania súhlasu, ktorý ste nám udelili, podnikneme všetky potrebné kroky v čo najkratšom možnom čase, najneskôr však do 30 dní od doručenia vašej žiadosti. Odvolanie vášho súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania pred jeho odvolaním. 

Ak sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s Nariadením alebo so Zákonom, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, SR, webové sídlo: https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk .

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa spracúvania osobných údajov si môžete prečítať kompletné znenie tohto dokumentu na našej webovej stránke v sekcii “ochrana osobných údajov” alebo nám napíšte na gdpr@rmtrading.sk.

COOKIES A GOOGLE ANALYTICS

Cookies sú textové súbory, ktoré naša webová stránka odosiela do vášho koncového zariadenia (počítač, tablet, mobilný telefón a.i.), kde sa tieto súbory ukladajú dovtedy kým sa nezmažú. Ak navštívite našu webovú stránku znova, informácie sa načítajú rýchlejšie, pretože sú už uložené vo vašom koncovom zariadení a webová stránka vie, že ste ju už predtým navštívili. Dočasné cookies sa ukladajú vo vašom  koncovom zariadení len po dobu vašej prítomnosti na našej webovej stránke. V momente keď ju opustíte, sa tieto cookies zo vášho zariadenia vymažú. Trvalé cookies sa ukladajú vo vašom zariadení väčšinou na niekoľko týždňov do doby, kedy im uplynie platnosť alebo ich nevymažete. Nastavenia cookies je možné upraviť vo vašom internetovom prehliadači, kde máte možnosť cookies úplne alebo čiastočne zakázať.

Nevyhnutné cookies tvoria základ pre prevádzku našej webovej stránky. Umožňujú vám používať základné funkcie nášho webu ako napríklad zapamätanie prihlásenia či predvyplnenie formulárov. Tieto cookies o vás neukladajú žiadne informácie. Môžete ich vo svojom zariadení zakázať. V takom prípade však nebudete môcť plnohodnotne využívať náš web.

Funkčné cookies slúžia na zapamätanie si vašich preferovaných nastavení ako napríklad nastavenie jazyka alebo krajiny, a zmien, ktoré ste urobili. Ostávajú v platnosti počas doby trvania relácie na našej webovej stránke. Tieto cookies sa zbierajú anonymne.

Reklamné cookies nám umožňujú zobrazovať cielenú reklamu na základe sledovania vášho správania. Používame ich na vyhodnocovanie efektivity konkrétnych reklám a sledovanie počtu vašich interakcií. Tieto cookies sú niekedy spojené aj s inými webovými stránkami alebo sociálnymi sieťami. Spracúvanie takýchto údajov je možné až po vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

Služba Google Analytics nám pomáha pochopiť, ako používate náš web. Pomocou týchto údajov môžeme zhromažďovať informácie a štatistiky s cieľom zlepšiť naše služby. Spracúvanie takýchto údajov je možné až po vašom súhlase (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia).

COPYRIGHT A AUTORSKÉ PRÁVA

Prevádzkovateľ je držiteľom doménového mena a je taktiež majiteľom práv spojených a súvisiacich s touto webovou stránkou. Celý obsah publikovaný na našom webe (ako napr. texty, logá, ochranné známky, fotografie, obrázky, audio alebo audiovizuálne záznamy) je chránený autorským právom a je naším majetkom alebo ho používame na základe licencie, na ktorú máme vyhradené práva. Umožňujeme preberanie materiálov len na osobné, nekomerčné účely a v súlade s týmito podmienkami používania.

PRÍSTUP NA NÁŠ WEB A JEHO POUŽÍVANIE

Prístup na našu webovú stránku je bezplatný. Znášate všetky náklady, ktoré vám vzniknú v súvislosti s prístupom na náš web. Obsah našich webových stránok nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä z dôvodu technickej chyby naším rozhodnutím, ak sa rozhodneme zneprístupniť obsah webu alebo niektorú jeho časť.

Nenesieme zodpovednosť za škodu (priamu alebo nepriamu), stratu, náklady a výdavky akéhokoľvek druhu, ktoré by vám mohli vzniknúť v súvislosti s prístupom a/alebo s používaním nášho webu a/alebo so zverejnením neaktuálnych, nepravdivých či nesprávnych údajov, ktoré tvoria obsah nášho webu, a ktoré boli vytvorené nami alebo spôsobené technickým vybavením, ľudskou chybou alebo softvérovou aplikáciou spojenou s naším webom. Neručíme za kompatibilitu našej webovej stránky s vaším počítačovým systémom alebo softvérom. Neručíme ani za to, že táto webová stránka nie je infikovaná škodlivým kódom, alebo že server, ktorý ju sprístupňuje je bez škodlivého kódu alebo bez iných škodlivých komponentov.

Používame hypertextové odkazy (tzv. linky) na iné webové stránky tretích strán. Kliknutím na uvedené odkazy môžete byť presmerovaní na takéto webové stránky (napr. webové stránky sociálnych sietí alebo webové stránky našich partnerov). Nemáme žiadny vplyv na štýl a obsah prepojených webových stránok tretích strán, a zároveň sa dištancujeme od akéhokoľvek obsahu na všetkých takýchto webových stránkach a od preberania takéhoto obsahu ako svoje vlastné. Tieto podmienky používania sa nevzťahujú na webové stránky tretích strán. Ak máte záujem dozvedieť sa viac o podmienkach používania webových stránok tretích strán, navštívte príslušnú webovú stránku tretej strany.

Je výslovne zakázané prepájať náš web s iným webom alebo vyberať akúkoľvek jeho časť bez nášho súhlasu; používať naše webové stránky na nelegálne účely alebo na šírenie škodlivého kódu; meniť a/alebo upravovať jeho obsah.

Ďalej sa zakazuje zverejňovať na našom webe a/alebo na našich profiloch na sociálnych sieťach akýkoľvek nevhodný obsah, ktorý obsahuje nenávistné prejavy, hrubosť, násilie, obťažovanie; je urážlivý; obsahuje nahotu, sexuálnu tematiku alebo odkazy na pornografické webové stránky; je protizákonný; obsahuje znásilnenie, zoofíliu, incest či nekrofíliu, sexuálne zneužívanie detí a pod.

Ak sa rozhodnete zapájať do networkingových aktivít alebo využívať rôzne diskusné fóra alebo akékoľvek iné formy internetovej komunikácie, ktoré sú vám k dispozícii, beriete na vedomie, že takéto spôsoby komunikácie môžu byť prístupné tretím stranám a/alebo širokej verejnosti. Je zakázané zverejňovať heslá, osobné a dôverné informácie, či už vaše vlastné alebo tretích osôb, informácie podliehajúce autorským právam alebo obchodnému tajomstvu a.i., alebo obťažovať ostatných účastníkov nevyžiadanými správami alebo nevhodným obsahom. Nenesieme žiadnu zodpovednosť za prípadný únik takýchto informácií ani za možnú majetkovú či nemajetkovú ujmu.

Ak zistíme, že obsah porušuje naše pravidlá, môžeme takýto obsah bez upozornenia odstrániť a obmedziť alebo zakázať vám prístup k nášmu webu. Obzvlášť závažné porušenia budú nahlásené orgánom činným v trestnom konaní. Ak objavíte obsah, o ktorom sa domnievate, že nespĺňa podmienky používania nášho webu, nahláste nám túto skutočnosť e-mailom na: gdpr@rmtrading.sk .

ĎALŠIE PRÁVA A POVINNOSTI ZMLUVNÝCH STRÁN

Nie sme viazaní žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení občianskeho zákonníka. Riešenie sťažností zaisťujeme prostredníctvom nášho e-mailu: gdpr@rmtrading.sk alebo písomne na adrese našej spoločnosti  uvedenej vyššie. Informáciu o vybavení vašej sťažnosti vám zašleme rovnakým spôsobom, akým sme ju prijali, ak sme sa nedohodli inak.

Orgánom dozoru, ktorému podliehajú niektoré z našich činností ako predávajúceho (napr. ochrana spotrebiteľa) je Slovenská obchodná inšpekcia pre Trnavský kraj, webové sídlo: www.soi.sk

K mimosúdnemu riešeniu spotrebiteľských sporov v súlade so zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov je príslušná Slovenská obchodná inšpekcia, bližšie informácie sú dostupné na webovom sídle Slovenskej obchodnej inšpekcie https://www.soi.sk/sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov.soi alebo inej príslušnej oprávnenej právnickej osobe zapísanej v zozname subjektov vedenom Ministerstvom hospodárstva dostupnom na www.mhsr.sk Na podanie návrhu na alternatívne riešenie sporov môžete využiť platformu pre riešenie sporov online dostupnú na http://ec.europa.eu/consumers/odr/

Pri riešení cezhraničných reklamácií a sporov máte právo sa obrátiť na Európske spotrebiteľské centrum v Slovenskej republike, Mlynské nivy 4924/44A, 82715 Bratislava, webové sídlo: https://esc-sr.sk/

Dozor nad ochranou osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, https://dataprotection.gov.sk/uoou/sk